Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou:

 

Dagon s. r. o.

Vajnorská 89

831 04 Bratislava

IČO: 36 666 238

OR: OS Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 41966/B,

 

ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá si objednala tovar ponúkaný Predávajúcim (ďalej len „Tovar“ alebo „Predmet kúpy“) niektorým z uvedených spôsobov:

 1. a) na internetovom obchode stránky https://wined.eu
 2. b) prostredníctvom emailu na adrese: objednavky@wined.eu
 3. c) telefonicky na tel. čísle +421 904 729 009

(ďalej len „Kupujúci“)

 

Kupujúci a Predávajúci spolu označovaní aj ako „Zmluvné strany“.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: info@wined.eu

telefón: +421 904 729 009

poštová adresa: Dagon s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, SR

IBAN pre bezhotovostné platby: SK1211000000002628030503

SWIFT: TATRSKBX

 

1.2. Kupujúci a Predávajúci sa vzájomne dohodli, že objednaním príslušného tovaru ponúkaného Predávajúcim Kupujúci berie na vedomie obsah týchto všeobecných obchodných podmienok a akceptuje ich v plnom rozsahu.

 

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria samostatnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 1. Uzatváranie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka“).

 

2.2. Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

 

2.3. Akceptovanie objednávky označené ako „potvrdenie objednávky“ obsahuje údaje o názve objednaného tovaru, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, a to len v prípade, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky musí Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky. V prípade, ak už bola v čase stornovania objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť, je Predávajúci povinný všetky finančné prostriedky vrátiť Kupujúcemu v lehote 15 dní prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade vád bezodkladne vyhotoviť fotodokumentáciu na základe ktorej je možné začať reklamáciu
 3. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny predmetu kúpy zmysle vystavenej faktúry. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

4.4 V prípade bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

4.5. Kupujúci je starší ako 18 rokov.

 

 1. Dodacie podmienky

 

5.1. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo možno najkratšom termíne, zvyčajne do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho do miesta dodania tovaru. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v predpokladanom termíne. V prípade zmeny predpokladaného termínu dodania tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti .

5.2. Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony ako napr. vyloženie tovaru. Dopravu do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru.

5.3. Rozvoz tovaru predávajúci zabezpečuje na území Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod., ako aj vlastnými prostriedkami (ďalej aj ako "dopravca"). Náklady na dopravu sú stanovené na základe cenníka stanoveného treťou osobou prepravnou spoločnosťou. Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál písomného splnomocnenia. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

5.5. Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste dodanie a prevzatie tovaru potvrdením prevzatia riadne dodaného tovaru v súlade s kúpnou zmluvou. Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zároveň potvrdí prevzatie daňového dokladu - faktúry za objednaný tovar.

5.6. Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať objednaný tovar v priestoroch predávajúceho na Vajnorskej 89 v Bratislave a uhradiť za tovar v hotovosti alebo kartou pri jeho prevzatí. Po uplynutí 10 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

 1. Platobné podmienky

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru do miesta dodania tovaru, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, ich ročníkov a obalu uvedených v informačných materiáloch a katalógu predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru.

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar predávajúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 1. Kúpna cena

 

7.1. Kúpna cena tovaru je tá, ktorá je uvedená pri zadávaní a potvrdení objednávky.

7.2. V prípade veľkoodberu je cena za tovar ponúknutá Kupujúcemu na základe emailovej, alebo telefonickej dohody s Predávajúcim.

 

 1. Vrátenie tovaru a reklamácia

 

8.1. Vrátenie tovaru z dôvodu iného, ako je nesplnenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo konkrétnej objednávky, Kupujúci hradí na vlastné náklady.

8.2. Tovar poškodený pri preprave je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahlásiť v lehote do 24 hodín od prijatia tovaru a na emailovú adresu Predávajúceho zaslať podrobný popis poškodenia, rozsahu poškodenia a fotodokumentáciu príslušného poškodenia v prepravnom obale a mimo neho.

8.3. Všetky expedované balíky sú pred expedovaním skontrolované a prelepené lepiacou páskou s logom predajcu WINED - NA VÍNE ZÁLEŽÍ a tým predajca zodpovedá za obsah balíka. Kupujúci je povinný pred prevzatí balíka skontrolovať, čí táto páska nie je porušená.

8.3. Reklamácie zakúpeného tovaru príjmame na telefónnom čísle (+421 904 729 009) alebo prostredníctvom e-mailu (info@wined.eu).

 

 1. Záruka

 

9.1. Na predaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

 

10.Ochrana osobných údajov

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností; v prípade, že je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu: obchodné meno, IČO, IČ DPH, miesto podnikania vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu; a v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu: názov/obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, čísla údajov zápisu v obchodnom registri a osoby oprávnenej konať v mene PO, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu.

10.2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Údaje obsiahnuté v objednávke kupujúceho alebo podmienky obsiahnuté v kúpnej zmluve je možné meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.

11.4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka), Zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a ostatné platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.

11.5. Kupujúci vyhlasuje, že s podmienkami kúpy tovaru predávajúceho bol riadne oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky a VOP sa zaväzuje dodržiavať.

11.6. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

11.5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru.

11.6. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo na určenej adrese v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho najneskôr do 24 hodín po kúpe.

11.7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.